przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy Gorzkowice serwis WWW  
Informacje Podstawowe
 Strona Główna 
 Informacje ogólne 
 Aktualności/Obwieszczenia 
Władze Gminy
 Rada Gminy 
 Komisje Rady 
 Wójt 
Prawo Lokalne
 Statut Gminy 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Gorzkowice 
 Uchwały Rady Gminy 
 Zarządzenia Wójta 
 Budżet Gminy 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka odpadami komunalnymi 
 Ochrona Środowiska 
 Gospodarka nieruchomościami 
Prawo
 Elektroniczny Urzędowy Dziennik Województwa Łódzkiego 
Zamówienia Publiczne
 Zamówienia / rok 2015 
 Zamówienia / rok 2014 
 Zamówienia / rok 2013 
 Zamówienia / rok 2012 
Dokumenty do pobrania
 Dokumenty do pobrania 
Inne
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie 
 WYBORY 
 Informacje nieudostępnione 
 Organizacje pozarządowe 
 2014 rok 
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Oświadczenia majątkowe 
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 
 E-skrzynka Podawcza 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian
Szukaj w BIP:  
 Prawo Lokalne > Budżet Gminy
1.
Budżet Gminy Gorzkowice

Pozytywna opinia RIO o budżecie na 2014 rok 1, 2, 3


Budżet Gminy Gorzkowice na 2013 rok pobierz


Uchwały Regionalnej Izby Rozrachunkowej 2011r.
Uchwała nr 530
Uchwała nr 531 str 1
Uchwała nr 531 str 2
Uchwała nr 532 str 1
Uchwała nr 532 str 2


Uchwała budżetowa Rady Gminy Gorzkowice na 2012 rok (wraz z załącznikami) Budżet 2012

Uchwała budżetowa Rady Gminy Gorzkowice na 2011 rok (wraz z załącznikami)

Budżet 2011

Uchwała budżetowa Rady Gminy Gorzkowice na 2010 rok (wraz z załącznikami)

Budżet 2010

Uchwała budżetowa Rady Gminy Gorzkowice na 2009 rok (wraz z załącznikami)

Budżet 2009

Uchwała budżetowa Rady Gminy Gorzkowice na 2008 rok i załaczniki

Budżet 2008

Zmiany w Budżecie na 2008:

 - Uchwała nr 143 wraz z załącznikami

- Uchwała nr 137 z załącznikami

- Uchwała nr 131 z załącznikami

- Uchwała nr 113

Budżet na 2007 rok i załaczniki

Budżet 2007

Budżet na 2006 rok

Budżet 2006

UCHWAŁA Nr XXXIV/192/2008
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit”d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 Nr.23 poz.220, Nr.62 poz.558, Nr.113 poz.984, Nr.153 poz.1271, Nr.214 poz.1806, z 2003 r Nr.80 poz.717, Nr.162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r Nr.172 poz.1441, Nr.175 poz.1457, z 2006r Nr.17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz 1218 z 2008 r Nr 180, poz 1111) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169 poz.1420 z 2006 r Nr 45 poz 319, Nr. 104, poz 708, Nr 187, poz 1381, Nr 170, poz 1217, Nr 170, poz 1218, Nr 249, poz1832, z 2007 r Nr 88, poz 587, Nr115, poz 791, Nr 140, poz 984, Nr 82, poz 560 z 2008 Nr 180, poz 1112) Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 18.453.640 zł.
W tym dochody majątkowe w kwocie 130.000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 18.323.640zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 18.453.640 zł.
W tym wydatki bieżące w kwocie 16.753.640 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Przychody i Rozchody budżetu gminy przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4

Określa się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie1.700.000 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§5

. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 10

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
- dla gminnych instytucji kultury na kwotę 309.000 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań określonych w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały, zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na kwotę 220.000 zł.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 42.313 zł
2) celową w wysokości 50.000 zł,
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 13

Ustala sie limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 460.000 zł ( 400.000 x 15% = 460.000 zł

§14

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) do zaciągania zobowiązań wynikających z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin jej zapłaty upływa w roku następnym,
2) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, do maksymalnej wysokości 400.000 zł.
3) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do 31 sierpnia 2009 r.
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia rachunku budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej do dnia 20 marca 2010 roku.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gorzkowice.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Gorzkowice
Za treść odpowiada: Marianna Wiernicka
Osoba, która wprowadziła dane: Adam Bolanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-02 14:20

rejestr zmian publikacji » do góry

wersja do druku wersja do druku